رفتن به محتوای اصلی

شبکه انجمن های خیریه استان قم راه اندازی خواهد شد

پیشنهاد موسسه خیریه صراط ۳۱۳ صالح مبنی بر ساماندهی موسسات خیریه استان از طریق راه اندازی شبکه خیرین استان به تصویب کارگروه تخصصی اجتماعی فرهنگی استان رسید.

بر اساس این مصوبه مقرر شد شبکه انجمن های خیریه با همکاری  نماینده تشکلهای مردمی در هیات نظارت بر سمن ها ،موسسه صراط ۳۱۳ صالح و دبیرخانه سازمانهای مردم نهاد استان تشکیل گردد و سامانه و نرم افزار پیشنهادی موسسه به صورت پایلوت در استان قم راه اندازی شود.