رفتن به محتوای اصلی

کمک هزینه آموزش و اشتغال

در این بخش با عنایت به نیازهای آموزشی مددجویان، مهارت های حرفه ای، بهداشتی و مهارت های کسب و کار با همکاری مراکز آموزشی، فنی و حرفه ای و دولتی برای آموزش بهتر و کسب گواهینامه های معتبر اقدامات شایسته ای صورت می گیرد تا مددجویان به خودکفایی و خود اشتغالی نایل گردند. خیریه در برنامه های مدون و طراحی شده، سیستمی به منظور ایجاد انگیزه بسیار بالا و بکار گرفتن مددجویان در خلق مشاغل و کار آفرینی به جهت خودکفایی و استقلال اقتصادی، ایجاد و توسعه کارگاه های تولیدی و فضای تولید، در صرفه جویی در هزینه ها و جلوگیری از خروج ارز جهت خرید تولیدات و محصولات خارجی طراحی نموده است.